S

Tingimused

Kasutustingimused

Üldsätted

Teenuse kasutamine on lubatud vaid kõikide kasutustingimustega nõustumise korral. Kasutades Teenust nõustub Kasutaja kõikide kasutustingimustega eranditult. Teenuse kasutamiseks loetakse Teenuse kaudu kättesaadavate andmete töötlemist (seal hulgas vaatamist, muutmist, kustutamist, alla laadimist) mistahes viisil või eesmärgil. Teenuse kasutamine on keelatud automatiseeritud skriptide, programmide või tööriistadega. Teenuse kasutamisel on keelatud tegevused, mis häirivad ja/või takistavad Teenuste osutamist Sinna OÜ klientidele.

Andmete taaskasutamine

Avaandmed on kõigile vabalt ja avalikult kasutamiseks antud digitaalsed masinloetavas formaadis andmed, millel puuduvad kasutamist ja levitamist takistavad piirangud ning mis on avaldatud järgneval veebiaadressil: https://www.rik.ee/et/avaandmed. Avaandmete kasutamisel Kasutaja nõustub ja kohustub järgima avaldatud litsentsitingimusi. Nõustumus litsentsitingimustega on Sinna OÜ-le antud avaandmete kogumi avamise hetkel. Kasutaja on kohustatud järgima avaandmetena mittekäsitletavate andmete taaskasutamisel (levitamisel, avaldamisel jmt) õigusaktides toodud piiranguid ning tagama andmete ajakohasuse.

Autoriõigused

Sinna OÜ-le kuuluvad kõik autoriõigused ja autoriõigusega kaasnevad õigused (andmebaasi tegija õigused) Teenusele ja selle koosseisus olevatele materjalidele (avaldatud informatsioon, tekstid, kujutised, graafikateosed, kompilatsioonid, tarkvara, jm teosed autoriõiguse seaduse tähenduses), mille autoriõigus ei kuulu kolmandale isikule. Teenuse üldsusele kättesaadavaks tegemisega ei anna Sinna OÜ ühelegi isikule autoriõigusi Teenusele või selles avaldatud materjalidele. Teenuse kaudu kättesaadavaid materjale võib autoriõiguse seaduses sätestatud vaba kasutuse piires (kasumit mittetaotleval eesmärgil) reprodutseerida, levitada, tõlkida, töödelda, kohandada, üldsusele näidata, edastada või kättesaadavaks teha. Kogu andmebaasist või selle olulisest osast väljavõtte tegemine või nende taaskasutamine on lubatud üksnes Sinna OÜ-ga kokkulepitud tingimustel. Käesolev punkt ei kohaldu avaandmete kogumi kasutamisel. Teenuse, selle struktuuri, tehnilise ja graafilise lahenduse või programmide reprodutseerimine on keelatud. Teenusele ja Haldajale on lubatud teha viiteid ja hüperlinke (sh süvalinke alamlehekülgedele) tingimusel, et need ei anna Teenuse ega Haldaja kohta valet, eksitavat või halvustavat informatsiooni ega edasta Teenust moonutatult. Teenuse või selle osa raamimine (framing) on lubatud üksnes Sinna OÜ-ga kokkulepitud tingimustel.

Isikuandmed

Kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega töödeldakse isikuandmeid ainult Kasutaja loal ja ainult Teenuse toimimise jaoks vajalikus ulatuses. Teenuse kasutamisel Sinna OÜ valdusesse sattunud isikuandmete osas annab kasutaja Sinna OÜ-le nõusoleku, et tema isikuandmeid töödeldakse Sinna OÜ infosüsteemis või registris.

Kasutaja õigused ja kohustused

Kasutajal on õigus kasutada Teenust kooskõlas Sinna OÜ kasutustingimustega. Kasutajal on kohustus järgida Teenuse kasutamisel kõiki kohaldatavaid seadusi, intellektuaalse omandi kaitset reguleerivaid õigusakte ning head tava. Kasutaja peab tasuma kõigi tasuliste Teenuste eest vastavalt kehtivatele teenustasudele, mis avaldatakse ka Sinna OÜ veebilehel. Kasutaja kohustub saladuses hoidma Teenuse sisselogimiseks vajalikke identifitseerimistunnuseid. Kasutaja enda tegevuse/tegevusetuse tõttu Kolmanda isiku valdusesse sattunud Kasutaja identifitseerimistunnuste abil Teenuse kasutamisest tekkiva võimaliku kahju eest vastutab Kasutaja.

Sinna OÜ õigused ja kohustused

Sinna OÜ-l on õigus piirata Kasutaja juurdepääsu Teenusele, kui Kasutaja rikub käesolevaid kasutustingimusi või kui Sinna OÜ-l tekib põhjendatud kahtlus kasutustingimuste rikkumisest. Sinna OÜ-l on õigus ajutiselt katkestada juurdepääs Teenusele, kui see on vajalik nimetatu tehniliste muudatuste, uuenduste, hooldetööde eesmärgil või küberründe tõrjeks. Sinna OÜ ei vastuta Teenuse kasutamisest või käesolevate Kasutustingimuste alusel Teenusele juurdepääsu piiramisest või katkestamisest tekkinud kahju, sealhulgas saamata jäänud tulu eest. Sinna OÜ kohustub mitte avaldama kolmandatele isikutele Kasutaja andmeid, välja arvatud andmete edastamine seaduses ettenähtud alustel. Sinna OÜ-l on õigus ühepoolselt muuta kasutustingimusi ning Teenuse kaudu kättesaadavaid muid juhendeid. Muudetud kasutustingimused avaldatakse rik.ee veebilehel ja need muutuvad kehtivaks veebilehel avaldamisest alates. Iga Kasutajat eraldi kasutamistingimuste muutmisest ei teavitata.

Küpsiste kasutamine

Sinna OÜ veebilehel kasutatakse küpsiseid, eesmärgiga tagada parem kasutajakogemus ja efektiivsem turundustegevus ning koguda kasutusstatistikat.

Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja automaatselt kliendi poolt kasutatavasse seadmesse salvestab. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas klient veebilehte kasutab, et kliendi jaoks veebilehe kasutamist isiklikumaks ja kasutajasõbralikumaks muuta. Küpsised võivad olla loodud erinevate teenusepakkujate poolt, näiteks Google ja Facebook. Küpsisefailid ei ole arvuti jaoks ohtlikud.

Küpsiseid on kahte tüüpi: püsivaid küpsiseid, mis jäävad kasutaja arvutis olevasse küpsiste faili püsivalt. Neid võidakse kasutada näiteks kasutaja kui veebilehe korduvkülastaja äratundmiseks ja veebilehe sisu kohandamiseks vastavalt kasutaja vajadustele või statistiliste andmete kogumiseks; seansiküpsised on ajutised ja kaovad, kui kasutaja veebilehelt lahkub või oma veebilehitseja sulgeb. Seansiküpsiseid võidakse kasutada veebilehe teatud funktsioonide, näiteks teenuse või toote taotlemise jms võimaldamiseks.

Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas veebilehte kasutatakse, et seda kasutajatele isiklikumaks ja kasutajasõbralikumaks muuta. Lisaks aitavad küpsised koguda kasutajastatistikat, mis võimaldab mõõta ja parandada veebilehe toimivust ning annab alusandmed, et viia läbi efektiivne turundustegevus.

Kasutaja loetakse küpsistega nõustunuks, kui tema veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud. Veebilehitsejad lubavad tihtipeale vaikimisi küpsisefailide säilitamist tarbija seadmesse. Kasutaja võib oma seadmes küpsiste kasutamise ära keelata või need kustutada, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht korrektselt töötada. Juhiseid brauserist küpsiste kustutamiseks ja seadistamiseks: ChromeInternet Explorer.

Kasutusstatistika kogumiseks kasutab Sinna OÜ Google Analytics teenust, kogudes andmeid külastatud alalehtede, külastusaja ja muu statistika kohta.

Google Analytics võib siiski koguda andmeid kasutajate aktiivsuse kohta ka ilma küpsisefaile kasutamata. Selleks, et Google Analytics ei saaks andmeid kasutada, paigalda oma seadmesse blokeeriv rakendus: Google Analyticsist loobumise brauserilaiend.